Przemeblowania w bialskim magistracie

Nowy regulamin obowiązujący od 20 lutego przewiduje kilka zmian. Po pierwsze w urzędzie miasta przybędzie stanowisk pracy ze 118 na 120. Jak informuje rzecznik prezydenta miasta Michał Trantau  nowy regulamin jest efeaktem działań audytu, który jakiś czas temu przeprowadzono w magistracie. 

-Takie kroki były konieczne, aby urząd był bardziej przyjazny mieszkańcom naszego miasta. Jest to początek działań audytorskich zapowiedzianych przez prezydenta Dariusza Stefaniuka. Uporządkowanie pracy magistratu to jedna z obietnic wyborczych- informuje rzecznik.

Urząd miasta nie informuje na razie o konkretnych zmianach personalnych wynikających z nowego ładu. Natomiast dość obszernie opublikowany został nowy regulamin organizacyjny. I tak oto przedstawiają się zmiany.  Dotychczasowy wydział strategii i rozwoju zmienia nazwę na “wydział polityki gospodarczej, rozwoju i promocji”. Wydział spraw społecznych staje się wydziałem polityki społecznej.  Obaj zastępcy prezydenta dostali nowe zadanie. Będą  koordynować działania z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz spraw cywilnych i wojskowości.

Pierwszy zastępca prezydenta Michał Litwiniuk  będzie sprawował kontrolę nad wydziałem urbanistyki, architektury i budownictwa oraz geodezji i gospodarki nieruchomościami. Nadal nadzoruje wydziały edukacji i polityki społecznej.

Drugi zastępca Adam Chodziński przejmuje od pierwszego nadzór nad wydziałem gospodarki komunalnej. Obejmuje także dozór nad referatem zamówień publicznych, który wcześniej był domeną prezydenta. Z poprzedniego regulaminu pozostaje mu nadzór nad wydziałami dróg i transportu oraz inwestycji. 

Nadzór nad stanowiskiem do spraw BHP i ochrony przeciwpożarowej od prezydenta przejmuje sekretarz miasta.

W nowej strukturze organizacyjnej utworzony został nowy referat – nadzoru właścicielskiego, który staje się komórką wydziału polityki gospodarczej, rozwoju i promocji. Będzie on sprawować nadzór nad spółkami miejskimi. Do nowości należy też powołanie refaratu lokali mieszkalnych podległego wydziałowi geodezji i gospodarki nieruchomościami. Komórka ta ma zająć się egzekucją, czynszami, wynajmem i wszystkim tym, co związane z miejskim zasobem mieszkaniowym. Wyodrębniono stanowisko pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, które jest pod nadzorem prezydenta.

Wydział organizacyjny zmienił nazwę na wydział organizacyjn i kadr. Wydział informatyki i łączności zdegradowano do roli referatu. Referat gospodarki odpadami zmienia nazwę na referat ochrony środowiska.  Do struktury urzędu powraca referat kultury, sportu i turystyki, który podlegać będzie wydziałowi polityki społecznej.

 Z pięciu do czterech zmniejszyła się liczba stanowisk w gabinecie prezydenta, zlikwidowano stanowiska ds. obsługi portali internetowych i do spraw  promocji miasta. W ich miejsce utworzono  jedno stanowisko ds. komunikacji społecznej. Nie zmienia się liczba stanowisk w wydziale polityki gospodarczej, rozwoju i promocji, ale za to utworzone są dwa nowe w podległym mu referacie nadzoru właścicielskiego.

Zmiany nastapiły także w Urzędzie Stanu Cywilnego. USC przybyło stanowisko do spraw obsługi małżeństw. Wydział gospodarki komunalnej stracił cztery z sześciu stanowisk – ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ds. zarządu i utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych, ds. terenów zielonych, ochrony powietrza i oceny hałasu oraz ds. gospodarki wodnej, gruntów rolnych i leśnych oraz infrastruktury technicznej. Dwa ostatnie  przeniesiono do nowego referatu ochrony środowiska. Dwa stanowiska z wydziału spraw społecznych przeniesiono do nowego referatu kultury, sportu i turystyki. 

W nowopowstałym referacie lokali mieszkalnych powstały dwa stanowiska. W wydziale podatków i opłat lokalnych pojawiło się nowe stanowisko – ds. zarządzania należnościami. W wydziale organizacyjnym i kadr zlikwidowano stanowisko ds. zarządzania jakością i kadr. 

W związku z obniżeniem rangi komórki informatyki i łączności, znika stanowisko zastępcy jej naczelnika. W pozostałych wydziałach i referatach liczba stanowisk się nie zmienia. 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza