Nowe rady, nowi ludzie

Przeprowadzone zmiany podyktowane były działaniami Prezydenta w kierunku zwiększenia skuteczności i jakości sprawowanej kontroli nad spółkami miejskimi, dysponującymi majątkiem o łącznej wartości powyżej 160 mln zł.
 

W Urzędzie Miasta Biała Podlaska nie był do tej pory prowadzony nadzór właścicielski. Przeprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta doprowadziły do utworzenia w Wydziale Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji, Referatu Nadzoru Właścicielskiego. Zajmuje się on monitorowaniem sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek miejskich, analizowaniem ich planów finansowych oraz wykonaniem tych planów, analizowaniem możliwości wystąpienia potencjalnego ryzyka w prowadzeniu działalności przez spółki, wykonywaniem praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez gminę udziałów.
 

Kryteria doboru kandydatów do rad nadzorczych to: doświadczenie, przygotowanie merytoryczne oraz dotychczasowe osiągnięcia kandydatów. Intencją prezydenta było, aby w radach nadzorczych zasiadali najwięksi fachowcy w swoich dziedzinach. Dodatkowo należy spełnić ustawowe kryteria: być radcą prawnym lub posiadać dyplom zdania egzaminu państwowego na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
 

Wbrew poprzedniej praktyce ilość członków rad nadzorczych w każdej ze spółek została zmniejszona do wymaganego przez Kodeks Spółek Handlowych minimum.W radach nadzorczych spółek zasiadają osoby m.in. z Białej Podlaskiej, Warszawy, Kozienic, czy Gdańska.

Rada nadzorcza to organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę – akt założycielski). Do obowiązków rady nadzorczej należy pełnienie funkcji nadzoru – rozumianego zazwyczaj jako sprawowanie bieżącej pieczy nad funkcjonowaniem osoby prawnej, nie może jednak bezpośrednio ingerować w kompetencje Zarządu.

 

Zakład Gospodarki Lokalowej

Zgromadzenie wspólników postanowiło odwołać: Henryka Makarewicza, Macieja Buczyńskiego oraz Danutę Kasjaniuk.

Postanowiło powołać w ich miejsce: Marka Borowca (ekonomistę, byłego zastępcę dyrektora Wirtualnej Polski, byłego członka kierownictw: Getin Banku czy BPH), Lucjana Nowakowskiego (wiceprezesa koncernu Energa SA, niegdyś pracownika m.in. Urzędu Marszałkowskim woj. Łódzkiego) oraz Adama Lesińskiego (ekonomistę, prezesa zarządu spółki Libella, m.in. byłego specjalistę do spraw kontroli Mostostalu Warszawa).

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Zgromadzenie wspólników postanowiło odwołać: Mirosława Radeckiego, Ireneusza Barszcza, Stanisława Kijuka oraz Mariannę Matusz.

Postanowiło powołać w ich miejsce: dr. Krzysztofa Zborowskiego (oprócz doktoratu, posiada tytuł magistra inżyniera mechaniki ze specjalnością termoenergetyka, m.in. byłego prezesa Enea Wytwarzanie oraz wiceprezesa Enea oraz prezesa Elektrowni Kozienice), Piotra Tutaka (Naczelnika Gabinetu Prezydenta Miasta Biała Podlaska m.in. byłego sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) oraz Marcina Jadwiszczoka (radcę prawnego z bardzo dużym doświadczeniem).

 

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „Wod-Kan”

Zgromadzenie wspólników postanowiło odwołać: Wiesławę Kuszneruk, Przemysława Bałuta oraz Dariusza Oleńskiego.

Postanowiło powołać w ich miejsce: Adama Wróblewskiego (absolwenta Akademii Rolniczej, radnego miasta Parczew, osobę która odbyła szereg kursów z zakresu analizy finansowej i rachunkowości) oraz Marka Pietrzaka (magistra prawa i ekonomii, byłego pracownika Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP. Aktualnie pracownika jednej z  firm wodociągowych).

 

Miejski Zakład Komunikacyjny

Zgromadzenie wspólników postanowiło odwołać: Aleksandra Kompę, Bożennę Dymidiuk.

Postanowiło powołać w ich miejsce: Józefa Wierzbowskiego ( m.in. byłego eksperta w Gabinecie Szefa Kancelarii Prezydenta RP, specjalistę od audytów, kontroli i rachunkowości)  i Małgorzatę Gatz (radcę prawnego, niegdyś spedytora międzynarodowego w PKS).

 

Skład rady nadzorczej spółki „Zieleń” został niezmieniony.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza