Tytuł i Odznaka Drużyny Grunwaldzkiej

O to wyróżnienie ubiegają się po raz trzeci, tym samym walcząc o przyznanie Odznaki drużynie na stałe. 
Wiąże się to także ze zamianą plakietki Drużyny Grunwaldzkiej z biało- czarnych na biało- czerwone.


Tytuł i Odznaka Drużyny Grunwaldzkiej to prestiżowe wyróżnienie dla każdej jednostki harcerskiej,
która w ramach swojej śródrocznej pracy prowadzi ciekawe działania z zakresu wychowania patriotycznego
i obywatelskiego.


Zdobywanie Tytułu i Odznaki polega na wykonaniu przez drużynę w ciągu roku harcerskiego czterech zadań programowych.


Zlot Grunwaldzki jest zwieńczeniem całorocznej pracy harcerskiej. W programie Zlotu przewidziano
następujące główne rodzaje zajęć:


punkty aktywności - trwają około 20 minut, są przeznaczone dla grup liczących do 20 osób.
Pozwalają uczestnikom na zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w wybranych dziedzinach,
ich formuła umożliwia udział w kilku zajęciach warsztatowych w czasie jednego bloku zajęciowego.
Każde warsztaty składają się z części teoretycznej, zawierającej przytoczenie podstawowych wiadomości
z danej dziedziny, oraz z zadania praktycznego, ułatwiającego przyswojenie zdobytej wiedzy;


wędrówki wokół Zlotu, trwające po 8 godzin, o długości trasy dostosowanej do wieku uczestników,
z zadaniami po drodze, podporządkowanymi tematyce wędrówki;


warsztaty - odbywają się w kilku sesjach, spośród których każda trwa 30 minut lub dłużej
(z reguły 60-120 minut). Umożliwia uczestnikom pogłębienie wiedzy z danej dziedziny oraz
zdobycie zaawansowanych umiejętności pod okiem specjalistów;


zajęcia sportowe - zarówno w formie szkoleń i treningów, jak i rozgrywek turniejowych.


Ponadto w czasie Zlotu odbędą się zajęcia o charakterze:
konkursów i turniejów,
widowisk,
spotkań z ciekawymi osobami,
debat,
pokazów filmowych,
koncertów.


Do udziału w Zlocie Grunwaldzkim mogą się zgłosić:
drużyny - także spoza Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich i Choragwi Warmińsko-mazurskiej ZHP,
również z innych organizacji harcerskich i skautowych oraz instruktorzy (jako indywidualni uczestnicy).


Zgłoszenia kieruje się na adres:
zlot.grunwaldzki@zhp.net.pl

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza