Po drugiej stronie urzędnicy i politycy

Spośród dwudziestu czterech zawodów objętych badaniem CBOS tylko dziesięć uzyskało średnie ocen powyżej “3”, co oznacza, że w stosunku do przedstawicieli tych zawodów oceny pozytywne przeważają na negatywnymi.  

Według CBOS, ankietowani uczciwość i rzetelność zawodową ludzi wykonujących różne zawody lub działających w określonych dziedzinach oceniali za pomocą 5-punktowej skali (od “bardzo nisko” do “bardzo wysoko”), której środek stanowiły oceny “średnio, przeciętnie”. 

Ponad połowa badanych (55 proc.) wysoko oceniła uczciwość i rzetelność naukowców, w tym 11 proc. bardzo wysoko; 30 proc. średnio, przeciętnie, 2 proc. raczej nisko, a 13 proc. nie potrafiło wyrazić opinii. W skali 1-5 naukowcy uzyskali średnią ocenę 3,75. 

Wysoko przez respondentów zostały też ocenione pielęgniarki (59 proc. wskazań, w tym 13 proc. bardzo wysoko); 33 proc. średnio, przeciętnie; 3 proc. raczej nisko; 1 proc. bardzo nisko, a 4 proc. nie miało na ten temat zdania, co daje im średnią ocenę 3,71. 

Za wysoką uczciwością i rzetelnością informatyków opowiedziało się 43 proc. ankietowanych, w tym 5 proc. bardzo wysoko; 36 proc. oceniło ich średnio, przeciętnie; 2 proc. raczej nisko, a 18 proc. nie potrafiło zająć stanowiska na ich temat, co daje średnią ocenę 3,56. 

Za uczciwością i rzetelnością nauczycieli opowiedziało się 47 proc. respondentów, w tym 8 proc. ocenia ich bardzo wysoko. Z kolei 43 proc. ocenia ich średnio, przeciętnie; 4 proc. raczej nisko; 1 proc. bardzo nisko, a 5 proc. nie miało zdania, co daje średnią ocenę 3,53. 

Wysoko oceniani też są dentyści (stomatolodzy). Ich uczciwość i rzetelność wysoko oceniło 46 proc. badanych, w tym 7 proc. bardzo wysoko; 42 proc. oceniło ich średnio, przeciętnie; 4 proc. raczej nisko; 2 proc. bardzo nisko, a 6 proc. nie potrafiło wyrazić opinii na ich temat, co daje średnią ocenę 3,49. 

Nieco powyżej środka skali lokują się także rzemieślnicy, sprzedawcy w sklepach, lekarze, policjanci oraz kupcy. 

Rzetelność i uczciwość duchownych, księży wysoko oceniło 20 proc. ankietowanych, w tym tylko 3 proc. bardzo wysoko; 47 proc. średnio, przeciętnie; 29 proc. nisko, w tym 10 proc. bardzo nisko, a 4 proc. nie potrafiło zająć stanowiska na ich temat, co daje średnią ocenę 2,83. 

W przypadku czterech profesji (dziennikarzy, prywatnych przedsiębiorców, urzędników gminnych i miejskich oraz adwokatów) oceny pozytywne i negatywne mniej więcej się równoważą, co oznacza, że średnia ocen oscyluje wokół środka skali, natomiast w pozostałych przypadkach przeważają oceny negatywne, przy czym tradycyjnie do profesji najgorzej ocenianych pod względem rzetelności i uczciwości zawodowej należą urzędnicy państwowi wysokiego szczebla, posłowie na Sejm oraz politycy. 

Urzędników państwowych wysokiego szczebla nisko ocenia 35 proc. respondentów, w tym 10 proc. bardzo nisko; 47 proc. średnio, przeciętnie; 9 proc. wysoko, a tylko 1 proc. bardzo wysoko, a 9 proc. nie miało na ich temat zdania, co daje średnią ocenę 2,61. 

Pracę posłów na Sejm (parlamentarzystów) nisko oceniło 54 proc. ankietowanych, w tym 21 proc. bardzo nisko; 36 proc. średnio, przeciętnie; 4 proc. raczej wysoko, a 7 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w ich sprawie., co daje średnią ocenę 2,23. 

Najgorzej pod względem rzetelności i uczciwości zostali ocenieni politycy. Nisko oceniło ich 61 proc. respondentów, w tym 26 proc. bardzo nisko; 32 proc. średnio, przeciętnie; 2 proc. raczej wysoko, a 5 proc. nie miało na ich temat zdania, co daje średnią ocenę 2,12. 

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 3-10 lutego tego roku na liczącej 1000 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP) 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza