Starosta odpowiada na zarzuty

STANOWISKO W SPRAWIE WNIOSKU O ODWOŁANIE STAROSTY BIALSKIEGO 

Urząd starosty bialskiego piastuję od 10 listopada 1998 r., z przerwą w pierwszej kadencji. Okres ten to lata wytężonej pracy zarówno mojej, jak i zespołu pracowników Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarówno starostwo, jak i jednostki mu podległe od początku swojej działalności aktywnie i skutecznie zabiegały o środki zewnętrzne znacząco wspomagające rozwój naszego powiatu. 

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pozyskiwano środki z programów przedakcesyjnych, m. in. SAPARD. Pozyskano wówczas 1.678.693,00 PLN (zrealizowano projekty o wartości 3.578.116,00 PLN).

Akcesja Polski do Unii Europejskiej otworzyła dostęp do dodatkowych funduszy, z których zrealizowaliśmy 81 projektów o łącznej wartości 160.027.765,00 PLN, w tym dofinansowanie środkami unijnymi wyniosło 137.502.460,00 PLN.

Ponadto pozyskaliśmy znaczne środki z budżetu państwa, resortowych ministerstw ( w miarę ogłaszanych konkursów i rezerwy celowej ministerstw), wojewody oraz marszałka województwa. 

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnych projektów, które będą realizowane w powiecie bialskim w perspektywie finansowej na lata 2016-2020. Będą to zadania w zakresie m. in.:

 1. budowy i przebudowy dróg powiatowych;
 2. geodezji (scalanie gruntów i E-geodezja);
 3. szkolnictwa zawodowego;
 4. służba zdrowia (szpital powiatowy).

Łączna, spodziewana kwota dofinansowania zadań realizowanych przez powiat bialski wyniesie około 50.000.000,00 PLN.

Opisana wyżej aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu funduszy na rozwój naszego powiatu była systematycznie i wielokrotnie doceniana. Wśród licznych nagród szczególnie dumni jesteśmy z:

 1. W 2011 roku powiat bialski zajął I miejsce w plebiscycie organizowanym przez marszałka województwa lubelskiego na najpopularniejszy projekt w ramach RPO WL 2007-2013 w kategorii społeczeństwo informacyjne.
 2. W 2011 roku powiat bialski zajął III miejsce w 3. edycji ogólnopolskiego konkursu „Przyjazna Wieś” za realizację projektu przebudowa dróg powiatowych.
 3. W 2011 roku powiat został nagrodzony przez marszałka województwa Krzysztofa Hetmana w konkursie „RPO – wiele projektów, jedna Lubelszczyzna”.
 4. W 2012 roku powiat został laureatem plebiscytu „Euro-Powiat”, pod patronatem m.in. Ministra Gospodarki i Marszałka Województwa Lubelskiego.
 5. W 2014 roku powiat bialski został uhonorowany tytułem „Euro Symbol Polskiej Samorządności”.
 6. W 2015 roku podczas III Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie powiat bialski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej znalazły się wśród dziewięciu wyróżnionych organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej i powiatów.
 7. W 2015 roku starosta bialski otrzymał dyplom uznania za rzetelne, sumienne i profesjonalne przygotowanie dokumentacji leśnych nieruchomości Skarbu Państwa nieprzekazanych dotąd w Zarząd Lasom Państwowym, a także za efektywne współdziałanie z Wojewodą Lubelskim i Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie.
 8. W 2016 roku w Okunince z okazji 15-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug wśród wyróżnionych grawertonem uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego oraz  dyplomem Stowarzyszenia znalazł się jego wiceprezes, a jednocześnie starosta bialski Tadeusz Łazowski.
 9. W 2016 roku powiat zajął VI miejsce w ogólnopolskim rankingu najzdrowszych powiatów w Polsce, organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna oraz uzyskał  dyplom Marszałka Województwa Lubelskiego za szczególne osiągnięcia i wkład powiatu bialskiego w rozwój województwa lubelskiego. 

Powyższe w sposób niekwestionowany przyczyniło się do dynamicznego rozwoju naszego powiatu i polepszenia warunków życia jego mieszkańców.

Za działalność samorządową i społeczną Prezydent RP odznaczył mnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Otrzymałem również Złoty Krzyż Zasługi oraz inne odznaczenia Ministerstw RP.  

Dodatkowo o dobrej relacji powiatu świadczą aktywne i stale rozwijające się kontakty i współpraca z partnerskimi samorządami z Białorusi, Francji, Litwy, Niemiec, Ukrainy,  Węgier, które przyciągają potencjalnych inwestorów zainteresowanych naszą lokalizacją.

Ze zdumieniem przychodzi mi odnosić się do powodów odwołania mnie ze stanowiska starosty zawartych we wniosku. Argumentacja tam przedstawiona jest wyjątkowo lakoniczna i niekonkretna. Wnioskujący za moim odwołaniem stwierdzili w nim, iż „w całym tym okresie samorząd powiatu funkcjonował prawidłowo i skutecznie realizował swoje ustawowe zadania”. 

Chciałbym dodać, iż wnioskujący za odwołaniem mnie ze stanowiska starosty bialskiego radni powiatowi, wybrani z list PSL zarzucają mi objęcie funkcji prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Białej Podlaskiej (podkreślam radni z naszej wspólnej partii), co według nich ogranicza moje możliwości w pełni efektywnego wykonywania obowiązków przewodniczącego Zarządu Powiatu Bialskiego.

Obowiązki prezesa struktur powiatowych PSL, którego stanowisko od niedawna mam zaszczyt piastować, w żaden sposób nie kolidują z moimi obowiązkami służbowymi, wykonuje je kosztem wolnego czasu. Stanowisko to pozwala mi zachować niezależność od nacisków politycznych, a nie, jak twierdzą wnioskujący, limituje to moją możliwość otwierania się na współpracę z innymi środowiskami społecznymi i politycznymi. Pracuję w samorządzie terytorialnym od ponad 25 lat. Wiem jak ważna jest współpraca ponadpartyjna i zdecydowanie jestem jej zwolennikiem. Zawsze byłem i wciąż jestem otwarty na dialog, a wszelkie porozumienia i grupowe projekty dla dobra Naszej Ziemi były i są dla mnie najważniejszym interesem. 

Podkreślam, iż wybór na prezesa Zarządu Powiatowego PSL jest wyborem wolnych, nieprzymuszonych, niezależnych ludzi, którzy głosują na swego lidera. Jest to swoisty mandat zaufania i wyłącznie społeczna funkcja, którą z dumą, z szacunku do moich wyborców podjąłem. Wnioskujący Koledzy z mego ugrupowania powinni z szacunkiem dla historii tej partii i jej wartości proponować zmiany kadrowe, jeśli widzą taką potrzebę, a nie działać w sposób ambicjonalny i wbrew regułom fair play. Jeszcze raz podkreślę, zawsze byłem otwarty na rozmowy i to jest moim zdaniem złoty środek rozwiązywania wszelkich problemów. 

 

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza