Rosną wydatki na pomoc społeczną

Najwięcej na świadczenia rodzinne

W 2015 r. nie zmieniły się główne kierunki wydatkowania środków w ramach działu „Pomoc społeczna”. Najwięcej środków – 10 mld zł (o 369 mln zł więcej niż przed rokiem), skierowano na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Stanowiły one 68,4 proc. wydatków działu „Pomoc społeczna” (w 2014 r. – 66,9 proc.). 

Nadal znaczącą pozycją w wydatkach działu „Pomoc społeczna” pozostały wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Przeznaczono na nie 888 mln zł (o 52 mln zł mniej, niż w 2014 r.), przez co ich udział w wydatkach działu „Pomoc społeczna” obniżył się o 0,4 p. proc. do poziomu 6,1 proc..

Najwięcej beneficjentów pomocy w woj. warmińsko-mazurskim

Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej, wyniosła w 2015 r. 1,77 mln (w 2014 r. – 1,87 mln). Ze świadczeń o charakterze pieniężnym skorzystało nieco ponad 1 mln beneficjentów, a ze świadczeń w formie niepieniężnej ponad 887 tys. (w 2014 r. odpowiednio 1,1 mln i 929,8 tys.). 

GUS zwraca uwagę, że rozmieszczenie świadczeniobiorców w województwach w 2015 r. było istotnie zróżnicowane. Liczba beneficjentów przypadających na 10 tys. mieszkańców zbliżyła się do 800 osób w województwie warmińsko-mazurskim (782 osoby) oraz przekroczyła 600 osób w województwach: kujawsko-pomorskim (649 osób) i świętokrzyskim (605 osób). 

Najmniej beneficjentów na 10 tys. ludności mieszkało w województwie śląskim (347 osób), a następnie w województwach: dolnośląskim (358 osób), opolskim (373 osoby), mazowieckim (385 osób) i małopolskim (387 osób).

             Źródło9: GUS, „Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2015 roku”.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza