20 tyś. zł na założenie firmy

Pomoc dla nowo utworzonych firm przez pierwsze 12 miesięcy obejmuje szkolenia i doradztwo 
w zakresie przygotowania biznesplanu, a także dodatkową, comiesięczną kwotę ok. 1 tys. zł.
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby niepracujące w wieku 30 lat i więcej, spełniające jedno
z kryteriów: osoba powyżej 50 roku życia, kobieta, niepełnosprawni, długotrwale

bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem średnim włącznie).

Rozpoczynamy od diagnozy kompetencji zawodowych kandydata w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej – wyjaśnia Magdalena Mikołajczak, kierownik Centrum przy Łaziennej. Jest to rozmowa
z doradcą zawodowym, która ma na celu weryfikację predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia
i prowadzenia działalności gospodarczej.


Następnie odbędą się szkolenia oraz doradztwo, przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Uczestnicy otrzymają odpowiednio dobraną pomoc a produktem finalnym będą biznesplany, opracowane
przez uczestników pod okiem specjalistów. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone przyznaniem środków
finansowych w postaci bezzwrotnych dotacji.


Pomoc przyznawana jest do wysokości nieprzekraczającej sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia
za pracę w gospodarce narodowej, obowiązującej w dniu przyznania wsparcia i wynosi ok. 20 tys. zł. W celu
zapewnienia większej trwałości udzielonego wsparcia, osoba zakładająca biznes zapewnia środki własne
w wysokości co najmniej 2 proc. wartości przyznanej dotacji.


Ponadto jeszcze w pierwszym kwartale roku planowane jest uruchomienie programu dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia, finansowanego z Funduszu Pracy. Przewiduje się
rozpoczęcie naboru na koniec marca 2017 roku.

Leave a Reply

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza