Dary dla najuboższych trafią do podopiecznych bialskiego MOPS-u

 

Blisko 900 kurtek zatrzymanych przez funkcjonariuszy przekazała w czwartek (21 grudnia) Krajowa Administracja Skarbowa Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Wcześniej właściciel praw do znaków towarowych, które bezprawnie użyto na towarze, wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie odzieży uprawnionym jednostkom. 

W obecności Prezydenta Miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka dary uprawnionej instytucji przekazał kom. Andrzej Halicki – zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowała dyrektor Ewa Borkowska.

Do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej trafi w sumie 881 kurtek, w tym damskie, męskie oraz prawie 600 dziecięcych. Jak zaznaczył Prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk potrzeby podopiecznych MOPS-u są duże i każda tego typu pomoc jest dla nich ważna.

Kurtki zatrzymane zostały w Oddziale Celnym w Małaszewiczach, w trakcie rewizji kontenera z towarami z Chin. Powodem zatrzymania było bezprawne oznakowanie odzieży chronionymi znakami towarowymi znanych światowych firm. O tym, że mogą to być podróbki – choć sam towar był dobry gatunkowo – świadczył m.in. brak firmowych opakowań oraz niska wartość odzieży wykazana na fakturach. Podejrzenia funkcjonariuszy potwierdziła kancelaria reprezentująca właściciela praw do znaków towarowych.

Przekazanie odzieży uprawnionej do ich odbioru instytucji możliwe było po wcześniejszym orzeczeniu przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej przepadku towaru na rzecz skarbu państwa i wyrażeniu przez właścicieli znaków towarowych zgody na nieodpłatne przekazanie kurtek. Warunkiem właściciela marki było wcześniejsze usunięcie bezprawnie użytych „firmowych” oznaczeń.

Z formy nieodpłatnego przekazania towarów przez KAS korzystać mogą takie instytucje, jak zakłady opieki zdrowotnej, jednostki pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje charytatywne, organy administracji publicznej oraz szkoły wyższe a także jednostki badawczo-rozwojowe lub inne jednostki organizacyjne prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli towary podlegające przekazaniu mogą być przez nie wykorzystane przy realizacji zadań statutowych.

Nie zawsze jednak przemycane towary nadają się do nieodpłatnego przekazania. Jak potwierdzają badania laboratoryjne wiele zatrzymywanych przez funkcjonariuszy towarów jest szkodliwych dla zdrowia lub życia potencjalnych użytkowników – np. niewiadomego składu i pochodzenia podrabiane leki, kosmetyki czy środki ochrony roślin. Te zawsze podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Obligatoryjnie niszczone są też pochodzące z przemytu papierosy.

Walka Krajowej Administracji Skarbowej z nielegalnym wprowadzaniem na teren Unii Europejskiej i obrotem towarami pirackimi i podrabianymi to m.in. liczne akcje kontrolne nie tylko na przejściach granicznych, ale również na drogach, bazarach, targowiskach, a nawet prywatnych posesjach.

***

W 2016 r. w Białej Podlaskiej świadczeniami z pomocy społecznej objęto 1144 rodziny liczące 2981 osób. Stanowiło to 5,28% ogólnej liczby mieszkańców naszego miasta. Pracownicy socjalni objęli opieką rodziny, których ubóstwo spowodowane było przede wszystkim bezrobociem jej członków, ale także niepełnosprawnością, bezradnością społeczną i opiekuńczo-wychowawczą, alkoholizmem.*

*Na podstawie Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej za 2016 rok.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

kom. Marzena Siemieniuk

Dodaj komentarz

Nie od dziś mówi się, że przyszłość mediów to internet. Większość gazet, rozgłośni i telewizji przechodzi, lub całkiem przenosi się, do świata wirtualnego. Puls Miasta wychodzi naprzeciw swojej społeczności, oferując lokalną telewizję internetową.

REDAKCJA

Agencja Filmowa Reporter

Zbigniew Maciejuk, Marek Drwięga

Redakcja

KONTAKT

Agencja Filmowa Reporter

ul. Osterwy 1,
21-500 Biała Podlaska


+48 601 380 302
zbigniew.maciejuk@wp.pl

FORMULARZ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przejdź do formularza